/
  • Дейност

   Адвокатска кантора Венцислав Точков предоставя на своите клиенти пълен набор от услуги в сферата на правото на разумни цени. Запознати сме с предизвикателствата, пред които са изправени компаниите и физическите лица в лицето на българската съдебна система и икономика. Ако се нуждаете от помощ при покупко-продажба на недвижими имоти, регистрация, несъстоятелност и ликвидация на търговски дружества, заведени срещу Вас наказателни дела и досъдебни производства, както и при граждански и административни спорове, кантората ми разполага с познания нужни за Вашия успех.

   Европейско право и приложението му пред национални съдилища, както и права на човека и процесуално представителство пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург е друго основно направление, в което успешно специализираме.

   Във връзка с новите изисквания в законодателството на САЩ по отношение деклариране на приходи, финансови активи и банкови сметки извън граница на лица свързани със САЩ, предлагаме помощ на юридически и физически лица при деклариране пред властите на САЩ на данъчно изискуема информация за дейности в България. 

   Кантората се намира в град Велико Търново, като успешно осъществяваме процесуално представителство в цялата страна.

  • Покупко-продажбата на недвижим имот е важно начинание, както за физическите лица така и за търговските дружества, независимо от размера на техния капитал. В основата на повечето бизнес планове стои закупуването, преустройството и менажирането правилния за начинанието недвижим имот. Кантората ми притежава капацитета и експертизата да Ви асистира за справяне с предизвикателствата, пред които сте изправени в сферата на вещното право...

   Прочети още

   Вещно право

   Вещно право

   Покупко-продажбата на недвижим имот е важно начинание, както за физическите лица така и за търговските дружества, независимо от размера на техния капитал. В основата на повечето бизнес планове стои закупуването, преустройството и менажирането правилния за начинанието недвижим имот. Кантората ми притежава капацитета и експертизата да Ви асистира за справяне с предизвикателствата, пред които сте изправени в сферата на вещното право...

   Прочети още

  • България прилага едни от най-ниските нива в ЕС на облагане на доходите на физическите лица и печалбите на търговските дружества. Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) всички юридически лица и неперсонифицирани дружества, които извършват стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с корпоративен данък в размер на 10%. От 01.01.2008 г. доходите на физическите лица се облагат също с плосък данък от 10% ...

   Прочети още

   Търговско и данъчно право

   Търговско и данъчно право

   България прилага едни от най-ниските нива в ЕС на облагане на доходите на физическите лица и печалбите на търговските дружества. Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) всички юридически лица и неперсонифицирани дружества, които извършват стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с корпоративен данък в размер на 10%. От 01.01.2008 г. доходите на физическите лица се облагат също с плосък данък от 10% ...

   Прочети още

  • В областта на трудовото право предоставяме консултации и представителство на работодатели и служители във връзка с трудовоправните отношения. В сферата на имиграцията асистираме чуждестранните ни клиенти по всички визови въпроси, както и относно възможността за получаване на постоянно пребиваване, и на българско гражданство, чрез инвестиция в България ...

   Прочети още

   Имиграция и трудово право

   Имиграция и трудово право

   В областта на трудовото право предоставяме консултации и представителство на работодатели и служители във връзка с трудовоправните отношения. В сферата на имиграцията асистираме чуждестранните ни клиенти по всички визови въпроси, както и относно възможността за получаване на постоянно пребиваване, и на българско гражданство, чрез инвестиция в България ...

   Прочети още

  • Делата от наказателен характер посягат върху най-висшето човешко благо - свободата. Изправени пред такава ситуация Вие имате нужда от защита. Екипът на адвокатската кантора съзнава в пълна степен предизвикателствата и трудностите, пред които са изправени обвиняемите и подсъдимите. Настойчиво отстояваме интересите на своите клиенти, както и правото им на справедлив съдебен процес ...

   Прочети още

   Наказателно право

   Наказателно право

   Делата от наказателен характер посягат върху най-висшето човешко благо - свободата. Изправени пред такава ситуация Вие имате нужда от защита. Екипът на адвокатската кантора съзнава в пълна степен предизвикателствата и трудностите, пред които са изправени обвиняемите и подсъдимите. Настойчиво отстояваме интересите на своите клиенти, както и правото им на справедлив съдебен процес ...

   Прочети още

  • Правораздавателния орган към Съвета на Европа е Европейският съд по правата на човека, разположен в Страсбург, Франция. За много от гражданите и юридическите лица съда в Страсбург е еднствената надежда за защита на правата им нарушени от държавата и нейните институции. Адвокат Венцислав Точков има натрупани специализирани познания и опит в изготвянето на жалби пред съда в Страсбург...

   Прочети още

   Права на човека и Европейско право

   Права на човека и Европейско право

   Правораздавателния орган към Съвета на Европа е Европейският съд по правата на човека, разположен в Страсбург, Франция. За много от гражданите и юридическите лица съда в Страсбург е еднствената надежда за защита на правата им нарушени от държавата и нейните институции. Адвокат Венцислав Точков има натрупани специализирани познания и опит в изготвянето на жалби пред съда в Страсбург...

   Прочети още

  • През 2010 г., приемайки Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), правителството на САЩ въведе много по-стриктни задължения за всички данъчно задължени там лица, относно докладването на финансови активи и банкови сметки в чужбина. В партньорство със счетоводна къща в САЩ, асистираме клиентите си при подаване на всички задължителни данъчни документи пред властите на САЩ...

   Прочети още

   Данъчни декларации в САЩ

   Данъчни декларации в САЩ

   През 2010 г., приемайки Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), правителството на САЩ въведе много по-стриктни задължения за всички данъчно задължени там лица, относно докладването на финансови активи и банкови сметки в чужбина. В партньорство със счетоводна къща в САЩ, асистираме клиентите си при подаване на всички задължителни данъчни документи пред властите на САЩ...

   Прочети още

  • Българската съдебна система е сравнително сложна за навигация не само за чуждите търговски дружества и граждани, но също така и за местните български лица. В работата ми водеща цел е защита интересите на клиентите ми, предоставяйки ефективна правна защита на разумна за клиента цена. Екипът на кантората се старае да разбере представения от клиента проблем в неговата цялост, след което търсим най-правилните възможни решения, според спецификата на ситуацията, вместо да предлагаме шаблонен подход.  

   Прочети още