• В сила е нова подсъдност на потребителските и застрахователните дела

 • 07 август 2018 г., www.news.lex.bg

  Промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които общата подсъдност – по адреса или седалището на ответника, вече няма да важи за застрахователните и потребителските дела, вече са факт. Днес те бяха обнародвани в Държавен вестник.

  Измененията в ГПК бяха предложени от столичните съдии, които са свръхнатоварени заради концентрацията на застрахователни дела в София.

  За исковете на и срещу потребители (чл. 113 ГПК) вече важи правилото, че се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния. Тоест, въведе се т. нар. каскадна подсъдност.

  За исковете за обезщетение срещу застрахователи (чл. 115, ал. 2 ГПК) действа на алтернативна подсъдност. Т.е. увреденият ще избира между три възможности къде да предяви иска си – дали в съда, в чийто район се намира настоящият му адрес, дали в този, където е постоянният му адрес, или по местонастъпването на застрахователното събитие.

  За да се избегне възможността ищецът да си избира съд чрез смяна на адреса си, ГПК предвижда, че подсъдността се определя според това, къде е бил регистриран (по постоянен или настоящ адрес) към момента на настъпване на застрахователното събитие.

  Новите разпоредби в ГПК предвиждат още, че възражение за неподсъдност по дела по искове срещу държавни учреждения, както и по потребителските и застрахователните, може да се прави от ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба и да се повдига служебно от съда до приключване на първото заседание.

  Записано е, че промените влизат в сила с обнародването им в Държавен вестник. Като изрично е предвидено, че заварените до влизането в сила на промените съдебни производства ще се довършват по досегашния ред, независимо от промяната на подсъдността.

  С измененията се отменя чл. 61, ал. 2 ГПК, който предвижда, че на официални празници и през съдебната ваканция за страните няма да текат срокове по граждански дела. Тази промяната обаче не влиза в сила веднага, а от 1 септември 2018 г. Така през тази съдебна ваканция срокове за страните няма да текат.

  С преходните и заключителни разпоредби на ГПК са направени и промени в Закона за особените залози. С тях прехвърлянето на Централния регистър на особените залози към Агенцията по вписванията, което трябваше да се случи до 1 септември 2018 г. се отлага за 1 януари 2020 г.