• Търговско и данъчно право

 • България прилага едни от най-ниските нива в Европейския съюз на облагане на доходите на физическите лица и печалбите на търговските дружества. Съгласно закона за копоративното подоходно облагане (ЗКПО), всички юридически лица и неперсонифицирани дружества, които извършват стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с корпоративен данък в размер на 10%. От 01.01.2008 г. доходите на физическите лица се облагат също с плосък данък от 10%.

  Ниските нива на данъчни ставки, опростения вид на данъчно облагане, съчетани с високообразована работна ръка и стабилна макроикономическа рамка, правят България переспективна и желана за развиване на бизнес и търговия.

  Кантората ми разполага с нужната експертиза и предлага всички правни услуги свързани с:

  • регистрация, преобразуване и обявяване в ликвидация на търговски дружества
  • промени в управленския персонал и регистрацията в Търговския регистър на търговски дружества
  • консултации и изготвяне на договори, водене на преговори при възникнали спорове между търговци
  • консултации и представителство по данъчни производства, както и консултации относно оптимизиране на данъчната тежест
  • процесуално представителство по административни и търговски спорове

  Чрез нашите международни партньори, предлагаме бърза регистрация на компании и откриване на банкови сметки в чужди офшорни зони.