• Права на човека и Европейско право

  • България е член на Съвета на Европа от 7 май 1992 г., като по този начин страната ни попадна и в приложното поле на институциите на Съвета. Може би най-значимият орган на Съвета е Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ), разположен в Страсбург, Франция. ЕСПЧ е правораздавателния орган към Съвета на Европа и под негова юрисдикция влизат всички държави ратифицирали Европейската конвенция за защита правата на човека, към момента броят на тези държави е 47, като България е една от тях. Съдът разглежда жалби срещу държавите членки относно извършени от тях нарушения на човешките права, залегнати в Европейската конвенция за защита правата на човека и допълнителните протоколи към нея. Жалбоподатели могат да бъдат, както физически и юридически лица, така и други държави членки.         

    За много от гражданите и юридическите лица съда в Страсбург е единствената надежда за защита на правата им нарушени на национално ниво. Срокът за подаване на жалба до съда е 6 /шест/ месеца от окончателното решение на националната юрисдикция. Ако жалбата бъде допусната до разглеждане и впоследствие бъде уважена, на жалбоподателят ще бъде присъдено парично обезщетение, а в много от случаите има и възможност за повторно разглеждане на казуса на национално ниво.

    Адвокат Венцислав Точков има натрупани специализирани познания и опит в изготвянето на жалби пред съда в Страсбург. В кантората може да получите индивидуална консултация относно Вашия казус и дали той отговаря на строгите стандарти на съда за допускане и разглеждане на жалба. Можем също така да изготвим, окомплектоваме и подадем Вашата жалба, съгласно формалистичните изисквания на съда, както и да Ви представляваме пред него ако жалбата бъде допусната до разглеждане.