• Имиграция и трудово право

 • ТРУДОВО ПРАВО

  В областта на трудовото право адвокатска кантора Венцислав Точков предоставя консултации и представителство на работодатели и служители във връзка с трудовоправните отношения. Стремим се да решим създадения спор по най-благоприятния за клиента начин, отчитайки цялостното му положение. Притежаваме експертиза и предлагаме:

  • консултации и изготвяне на договори и документи свързани със сключване, изменение, и прекратяване на трудови, и граждански договори;
  • консултации и изготвяне на документи нужни за дейността на работодателя, като длъжностни характеристики, вътрешни правила за трудовия ред, правила относно безапоасността на труда и други;
  • процесуално представителство пред съдилищата във връзка с трудови спорове и заплащане на дължими обезщетения; 
  • представителство пред общински и държавни органи свързани с контрол по спазване на трудовото законодателство;
  • консултиране и съдействие при наемане на чуждестранни служители и получаване на свързаните с това документи, като разрешение за работа и други; 
  • абонаментно правно обслужване;

  ИМИГРАЦИЯ

  България е пълноправен член на Европейския съюз и на НАТО. Този статут на държавата предлага значителни предимства ползи за притежателите на български паспорт. В тази връзка адвокатската кантора предлага консултации и пълно правно съдействие свързано с:

  • придобиване на българско гражданство;
  • получаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване на територията на България;
  • получаване на визи за различни видове цели от транзитни до дългосрочни; 

  Притежаваме експертиза и можем да асистираме на чуждестранните ни клиенти по отношение възможността за получаване на постоянно пребиваване, а впоследствие, и на българско гражданство чрез инвестиция в България. Минималните суми за инвестиция са по-ниски в сравнение с тези изисквани от други държави в Европейския съюз, предлагащи подобни възможности. 

  Във все по-глобалния свят, в който живеем, Вие имате нужда от добър правен партньор в областта на имиграцията.